Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πληροφορίες και ύλη Κατατακτηρίων Νομικής Αθηνών 2017-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Αθήνα, 11-04-2017


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Κ Α Τ Α Τ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018


Σύμφωνα με την από 10/04/2017 απόφαση της Συνέλευσης της Νομικής
Σχολής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10-12-2013) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3
(ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16-12-2013) για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2017-2018
ανακοινώνεται ότι:
• Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή
ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού
(αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων
ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε
ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε
κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Οι επιτυχόντες στης Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ κατατάσσονται μετά από
εξετάσεις στο Γ H εξάμηνο σπουδών.
Κατατάξεις στο Α΄ εξάμηνο με βαθμό πτυχίου ή κατάταξη σε άλλο εξάμηνο,
μετά από εξετάσεις, δε γίνονται.
• Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Α΄ εξαμήνου
Συνταγματικό Δίκαιο Α΄ εξαμήνου
Γενικό Ποινικό Δίκαιο Β΄ εξαμήνου

 

 

• Yποβολή Αιτήσεων:


Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις θα υποβληθούν στη
Γραμματεία της Σχολής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 11:00
-13:00 (Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή), Ακαδημίας 45. Οι αιτήσεις μπορούν
να αποσταλούν και ταχυδρομικά (Ακαδημίας 47 Τ.Κ. 106 72, Αθήνα) με
σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/11/2017 ή με courier.
• Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για
πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου
σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
• Xρόνος εξετάσεων:
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20
Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες
πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

• Η ύλη των μαθημάτων είναι η διδασκόμενη στο αντίστοιχο εξάμηνο τηςΣχολής:


Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου – πηγές – κανόνες δικαίου.
ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια – διακρίσεις – γένεση – κτήση – αλλοίωση – απώλεια –
άσκηση.
ΙΙΙ. Τα Πρόσωπα : Η έννοια του προσώπου ως θεμελιώδης νομική έννοια –
φυσικά πρόσωπα – νομικά πρόσωπα
ΙV. Οι Δικαιοπραξίες : Έννοια και είδη – προαπαιτούμενα – κατάρτιση
σύμβασης – ακυρότητα, ακυρωσία – ερμηνεία.
V. Αιρέσεις – Προθεσμίες
VI. Συναίνεση – Έγκριση.
VII. Αντιπροσώπευση.
VIII. Ο χρόνος στο δίκαιο.
Συνταγματικό Δίκαιο
Ι. Θεωρητικά προλεγόμενα: Κράτος (έννοια και στοιχεία), Σύνταγμα (έννοια,
διακρίσεις, νομικοπολιτική σημασία), Πηγές του συνταγματικού δικαίου,
Συντακτική εξουσία - Αναθεωρητική λειτουργία, Έλεγχος συνταγματικότητας
των νόμων.
ΙΙ. Θεμελιώδες αρχές: Δημοκρατική αρχή, αρχή του κράτους δικαίου, αρχή του
κοινωνικού κράτους, αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας,
αρχή της ελευθερίας.
2
ΙΙΙ. Το Πολίτευμα: Διακρίσεις, Αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Οργανωτικές
βάσεις του πολιτεύματος, Διάκριση των εξουσιών, Αντιπροσωπευτικό
σύστημα, Συστήματα κυβερνήσεως, Ανάδειξη αρχηγού κράτους, Το
πολίτευμα κατά το άρθρο 1 Συντ., Προστασία του πολιτεύματος.
ΙV. Άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας: Το δικαίωμα πολιτικής ψήφου, το εκλογικό
σώμα, τα πολιτικά κόμματα.
V. Βουλή: Ανάδειξη των μελών της Βουλής, Νομικό καθεστώς των βουλευτών,
Εσωτερική δομή της Βουλής, Λειτουργία της Βουλής, Αρμοδιότητες της
Βουλής, Διάλυση της Βουλής.
VI. Εκτελεστική εξουσία: O Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ανάδειξη, θητεία,
συνταγματική θέση, αρμοδιότητες), η Κυβέρνηση (σύνθεση, νομική θέση
αρμοδιότητες, σχηματισμός, σχέσεις Κυβερνήσεως, Προέδρου της
Δημοκρατίας και Βουλής, ευθύνη υπουργών), η Διοίκηση (οργάνωση,
συγκεντρωτικό –
αποκεντρωτικό σύστημα, αυτοδιοίκηση καθ΄ ύλη και τοπική, ειδικό καθεστώς
Αγ. Όρους, όργανα της διοικήσεως, βασικές γραμμές υπηρεσιακής
καταστάσεως).
VII. Δικαστική εξουσία: Δικαστήρια (είδος οργάνων, κατηγορίες,
αρμοδιότητες),
Συνταγματικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (προσωπικές και
λειτουργικές), Δικαστήρια προβλεπόμενα ειδικά από το Σύνταγμα.
VIII. Ελληνική Συνταγματική Ιστορία
ΙΧ. Οι κανόνες δικαίου (αναθεώρηση συντάγματος, νόμοι, ευρωπαϊκό δίκαιο,
κανονιστική αρμοδιότητα εκτελεστικής εξουσίας, κατάσταση πολιορκίας κ.λ.π.)
Γενικό Ποινικό Δίκαιο
Έγκλημα και ποινή στον Π.Κ. Η αρχή n.c.n.p.c.l και η τεχνική – πρακτική
έννοια του εγκλήματος. Τα στοιχεία του εγκλήματος. Η ανθρώπινη
συμπεριφορά (πράξη). Η ειδική ποινική υπόσταση του εγκλήματος,
αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση.
Το άδικο. Ο καταλογισμός εις ενοχήν. Ειδικές μορφές εμφανίσεως του
εγκλήματος (απόπειρα-συμμετοχή-συρροή). Λόγοι αποκλεισμού του
τιμωρητού (προσωπικοί λόγοι απαλλαγής από την ποινή, δικαστική άφεση
του αξιόποινου, λόγοι εξάλειψης του αξιόποινου).
Από τη Γραμματεία της Σχολής

• Φόρμα επικοινωνίας

Φόρμα επικοινωνίας
Όνοματεπώνυμο
E-mail
Θέμα
Κείμενο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας