Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Θέματα Αγγλικών 2017 με απαντήσεις- Εισαγγελέων

Ε.Σ.ΔΙ.Λ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017 (24ης ΣΕΙΡΑΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Να μεταφραστεί το παρακάτω κείμενο από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα :

The Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers recognizes the importance of combating every form of discrimination, including the need to take appropriate action for the social and economic integration of elderly and disabled people.

Article 5 of Directive 2000 / 78, headed ‘Reasonable accommodation for disabled persons’, provides:

‘In order to guarantee compliance with the principle of equal treatment in relation to persons with disabilities, reasonable accommodation shall be provided. This means that employers shall take appropriate measures, where needed in a particular case, to enable a person with a disability to have access to, participate in, or advance in employment, or to undergo training, unless such measures would impose a disproportionate burden on the employer. ...’

Να μεταφραστεί το παρακάτω κείμενο από την Ελληνική στην Αγγλική γλώσσα :

Τα παιδιά θύματα έχουν ειδικές ανάγκες προστασίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου να υποστούν δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση.

Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας αυτά τα θύματα με ειδικές ανάγκες προστασίας έχουν στη διάθεσή τους τα ακόλουθα μέτρα:
α) το θύμα εξετάζεται σε χώρους που έχουν σχεδιασθεί ή προσαρμοσθεί εδικά για τον σκοπό αυτό·
β) η εξέταση του θύματος διεξάγεται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους για τον σκοπό αυτό ή με τη βοήθειά τους·
γ) κάθε εξέταση του θύματος διεξάγεται από τα ίδια πρόσωπα, εκτός αν αυτό αντίκειται στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης·
δ) κάθε εξέταση θυμάτων σεξουαλικής βίας, βίας λόγω φύλου ή βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, εφόσον δεν διεξάγεται από εισαγγελέα ή δικαστή, διεξάγεται από πρόσωπο του ίδιου με το θύμα φύλου, εφόσον το επιθυμεί το θύμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η πορεία της ποινικής διαδικασίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η Κοινοτική Χάρτα [χειρότερη η απόδοση : ο Κοινοτικός Χάρτης] των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αναληφθεί κατάλληλη δράση για την κοινωνική και οικονομική ένταξη ηλικιωμένων και προσώπων με ειδικές ανάγκες.

Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000 / 78, υπό τον τίτλο «Εύλογες προσαρμογές για πρόσωπα με ειδικές ανάγκες», προβλέπει τα εξής:

«Προς εγγύηση της συμμόρφωσης με την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι προσώπων με ειδικές ανάγκες, προβλέπονται εύλογες προσαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα, όπου υπάρχει ανάγκη σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, ώστε το πρόσωπο με ειδικές ανάγκες να μπορεί να έχει πρόσβαση, να συμμετέχει ή να προάγεται στην απασχόληση, ή να υπόκειται σε επιμόρφωση, αρκεί τέτοια μέτρα να μην επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. [...]»

Child victims have specific protection needs due to the particular risk that they may suffer secondary and repeat victimisation, intimidation and retaliation.

The following measures shall be available during criminal investigations to such victims with specific protection needs:
(a) interviews with the victim being carried out in premises specifically designed or adapted for that purpose;
(b) interviews with the victim being carried out by professionals trained for that purpose or through the assistance of such professionals;
(c) all interviews with the victim being conducted by the same persons unless this is contrary to the good administration of justice;
(d) all interviews with victims of sexual violence, gender-based violence or violence within the framework of close relationships, unless conducted by a prosecutor or a judge, being conducted by a person of the same sex as that of the victim, if the victim so wishes, provided that the course of the criminal proceedings will not be prejudiced (ή compromised ή affected).

Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,
M.St., D.Phil. [Oxon.],
φιλόλογος - μεταφραστής

Φόρμα επικοινωνίας
Όνοματεπώνυμο
E-mail
Θέμα
Κείμενο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας