Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πληροφορίες - Πρόγραμμα εξ'αποστάσεως

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Στάδια Διαδικασίας

 

1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη Μονίμων Αξιωμα-τικών στην ΠΑ διεξάγεται κατά τα εξής στάδια:

α. Προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1

β. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Κατά το εν λόγω στάδιο:

(1) Κατατίθενται τα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους εντός της καθοριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας.

(2) Ελέγχονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10.

γ. Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων και ανακήρυξη δικαιούμενων συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις.

Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω αξιολογήσεις:

(1) Αξιολόγηση Επαγγελματικής Καταλληλότητας (Ψυχομετρική Δοκιμασία), σύμφωνα με το άρθρο 13, προς διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για απόκτηση της ιδιότητας του Μονίμου Αξιωματικού και την ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.

(2) Αξιολόγηση Σωματικής Ικανότητας (Υγειονομική Εξέταση) σύμφωνα με το άρθρο 14, που περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις των υποψηφίων και ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.

(3) Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης (Αθλητική Δοκιμασία) σύμφωνα με το άρθρο 15, που περιλαμβάνει τις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων και την ανακήρυξη των καταλλήλων εξ αυτών.

δ. Γραπτές εξετάσεις επί των ανάλογων γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο Ζ ́.

ε. Διαδικασία υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19.

στ. Εξαγωγή και ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων.

2. α. Ακαταλληλότητα υποψηφίου σε κάποιο από τα στάδια του διαγωνισμού, τον αποκλείει από τη συμμετοχή στα επόμενα.

β. Ομοίως, αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται κατά τις ημέρες και ώρες διενέργειας των δοκιμασιών ή εξετάσεων ή που για οιονδήποτε λόγο δεν τις ολοκληρώνουν.

γ. Κατ’ εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιασθούν ή διακόψουν τις εξετάσεις ψυχομετρικής και υγειονομικής καταλληλότητας καθώς και καταλληλότητας φυσικής κατάστασης επικαλούμενοι λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν, μετά από αίτηση τους και έγκριση του ΣΕΥΜΑ, να ενταχθούν σε άλλη ομάδα υποψηφίων. Ως λόγοι ανω-τέρας βίας νοούνται ιδίως η ασθένεια ή ο τραυματισμός του υποψηφίου, ο θάνατος μέλους οικογένειας ή η αδυναμία μετακίνησης λόγω θεομηνίας. Οι λόγοι ανωτέρας βίας πρέπει να πιστοποιούνται εγγράφως με ευθύνη του υποψηφίου.

δ. Μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής της εκάστοτε, σύμφωνα με το εκπονηθέν πρόγραμμα - δοκιμασίας ή εξετάσεως, δεν πραγματοποιείται καμία δοκιμασία ή εξέταση. Ομοίως δεν επιτρέπεται η εκτός ομάδας υποψηφίων ατομική εξέταση

 

 

Προσόντα - Κωλύματα Υποψηφίων

1. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψή-φιοι του διαγωνισμού είναι τα εξής:

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν καταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

β. Να είναι ηλικίας μέχρι 28 ετών συμπληρωμένων. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Ειδικά για τους Ανθστές - Υπξκούς των Ενόπλων Δυνάμεων ισχύουν τα όρια ηλικίας και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 53 του ν.δ. 445/1974 (Α ́160). Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πρά-ξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από το Μητρώο αρρένων για τουςάνδρες και από το γενικό Μητρώο για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο Μητρώο, επικρατεί η πρώτη χρονολογικά εγγραφή.

γ. Να είναι πτυχιούχοι αναγνωρισμένου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

δ. Να είναι κατάλληλοι υγειονομικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 11/2014 (Α ́ 17), ως αυτό ισχύει κάθε φορά.

ε. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα (1,60μ) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) οι άνδρες.

στ. Στην προκήρυξη δύναται να καθορίζονται ως πρόσθετα προσόντα:

(1) Η γνώση ξένων γλωσσών.

(2) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

(3) Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

α. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκο-φαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

β. Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

γ. Να μην έχουν εκπέσει του στρατιωτικού βαθμού και να μην έχουν εξέλθει του στρατεύματος για λόγους υγεί-ας, δυσμενούς κρίσης, παραίτησης ή δυνάμει απόφασης Ανακριτικού ή Πειθαρχικού Συμβουλίου.

δ. Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτι-κών τους δικαιωμάτων.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

Γενικά

1. Υπεύθυνο για την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι το ΣΕΥΜΑ, βοηθούμενο από ανάλογο αριθμό επιτηρητών, που είναι αξιωματικοί και ορίζονται με διαταγή του Β ́ Κλάδου του ΓΕΑ, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου, ως προς τον αριθμό τους.

2. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε συναφή ανά ειδικότητα γνωστικά αντικείμενα. Σε όλες τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην Έκθεση Ιδεών. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις ακόλουθες ειδικότητες θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

α. Εφοδιαστές: Έκθεση Ιδεών - Γενική Λογιστική - Στατιστική - Μακροοικονομική θεωρία.

β. Διοικητικοί: Έκθεση Ιδεών - Διοικητικό Δίκαιο - Συνταγματικό Δίκαιο - Αστικό Δίκαιο.

γ. Μετεωρολόγοι: Έκθεση Ιδεών - Μαθηματικά - Φυσική - Μετεωρολογία.

3. Η εξέταση για κάθε γνωστικό αντικείμενο διαρκεί τρεις (3) ώρες από την εκφώνηση των θεμάτων.

4. Το ΣΕΥΜΑ εκπονεί αναλυτικό πρόγραμμα των γρα-πτών εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει τον τόπο διεξαγωγής και τον χρόνο έναρξης της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου, τον χρόνο προσέλευσης των υποψηφίων, τη διάρκεια εξέτασης των γνωστικών αντικειμένων, την κλίμακα βαθμολόγησης των γραπτών και την κατώτατη βαθμολογία βάσει της οποίας κρίνεται κάποιος ως επιτυχών.

5. Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που καθορίζονται για την ειδικότητα τους

 

 

Πρόγραμμα - Κόστος

 

 

1. Διοικητικοί

 Διοικητικό Δίκαιο

32ΩΡΕΣ

 Κ.Αυγερινός                                                  

 Νέο Έναρξη!!!                                                                                            Δευτέρα  15 Oκτωβρίου 2018

18:00-21:00                                                                              

Συνταγματικό Δίκαιο

36ΩΡΕΣ                                                                                           

Κ. Λιανού                                                                       

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018                                                                                                                     

18:00-21:00            

Έκθεση

18ΩΡΕΣ

Κ. Λαμπάτος                                                                               

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018                                                                                                   

18:00-21:00                   

Αστικό Δίκαιο

44ΩΡΕΣ

Κ.Μακρή                                                                         

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018                                                                                           

18:00-21:00

Σύνολο ωρών : 130,     Κόστος : 1150€

 

 

2. METEΩΡΟΛΟΓΟΙ

 

Έκθεση

18ΩΡΕΣ

Κ. Λαμπάτος

Έναρξη

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου  2018

18:00-21:00

Μετεωρολογία

40 ΩΡΕΣ

K. Νέος                         

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

18:00-21:00   

                            

ΦΥΣΙΚΗ

54 ΩΡΕΣ

K. Φιλιππίδης               

 Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

18:00-21:00                      

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

40ΩΡΕΣ

K. Λουρίδας

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

18:00-21:00

Σύνολο ωρών : 142,     Κόστος : 1200€

 

3. Εφοδιαστές

 

Έκθεση

18ΩΡΕΣ

Κ. Λαμπάτος

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

18.00 - 21.00

Λογιστική

44 ΩΡΕΣ 

Κ. Βλέτσος

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

18:00-21:00

Μικροοικονομική και

Μακροοικονομική θεωρία

32 ΩΡΕΣ

Κ. Χατζηαποστόλου
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
18:00-21:00

Στατιστική

48ΩΡΕΣ

Κ. Λαμπρόπουλος

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

18:00-21:00

Σύνολο ωρών : 152,     Κόστος : 1250€

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας