Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Στενογράφοι της ελληνικής Βουλής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   (2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

 ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)

 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης *

 201 401,403

 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογιστικής ή Λογιστικής

και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής

ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών

Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών -

Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες **

 202  402,403

 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης

Επιχειρήσεων - Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή

Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Δι-οίκησης

Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή

Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών

Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων

ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης *

 203  403

*ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότη-τα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

Για τις θέσεις αυτές απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Τα προσόντα αυτά είναι:

Α)  Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπου-δών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

Β) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας