ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΣΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΣΚ

Η προκήρυξη ορίζει τα εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής:
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 238 2003, όπως αντικαταστάθηκε εν τέλει με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002 22.8.20Π, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί και έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχουν υπερβεί το τρισκοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμέτοχη στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το αρθρο 28 του π.δ. 50 2001 (Α' 39). Περαιτέρω απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο αρθρο 30 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3086 2002, και δεν πρέπει να υπαρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφοι 5, 6 και 7 του ν. 3086 2002. τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισμού, και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού (άρθρο 30 παρ. 8 ν. 3081 2002), Τα κωλύματα δεν πρέπει να υπαρχουν κατά τον χρόνο του διαγωνισμού, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού (αρθρο 31 παρ. 2 ίδιου νόμου).

Φόρμα επικοινωνίας
Όνοματεπώνυμο
E-mail
Θέμα
Κείμενο

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, με πλήρη τα στοιχεία της αστυνομικής του ταυτότητας, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεοι'α του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γραμματεία) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικό, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται n ημέρα κατάθεσης και πρωτοκόλλησης της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.
2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, n οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα γεννήσεως.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρα, ή στα γενικά Μητρώα των δημοτών προκειμένου για γυναίκα, από το οποίο να προκύπτει το έτος γεννήσεως, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντος ως εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές. Προκειμένου περί Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.
5. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου A' για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή n νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

Εξεταστέα ύλη:
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.

Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, η οποία λαμβάνει χώρα σε διαφορετική ημέρα για κάθε μάθημα στα εξας μαθήματα: α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοιχητική Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα θέματα της ύλης των μαθημάτων: α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αατικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Δείτε παρακάτω τις προκηρύξεις (2012 - 2013)

 

Διαβάστε Περισσότερα
Διαβάστε λιγότερα

Δείτε όλα τα συνημμένα

προκήρυξη 2012 προκήρυξη 2013

Εγγραφείτε στο Newsletter μας