ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΣΕΠ

Διαγωνισμός διορισμού για θέσεις μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Μία τομή γίνεται στις προσλήψεις υπαλλήλων του Δημοσίου. Η συμμετοχή στους γραπτούς διαγωνισμούς θα είναι υποχρεωτική για να διορισθεί κάποιος σε θέσεις Δημοσίου είτε μονίμων είτε συμβασιούχων.

Ο νόμος 4765/21 υποχρεώνει πάρα πολλούς πτυχιούχους να λάβουν μέρος στον γραπτό διαγωνισμό για πρώτη φορά. Παράδειγμα οι πτυχιούχοι Αρχαιολογίας για θέση Αρχαιολόγων, οι Κτηνίατροι, οι Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι και πολλές άλλες ειδικότητες για αντίστοιχες θέσεις. Ακόμα και εκπαιδευτικοί που έως τώρα αποκλείονταν από διοικητικές θέσεις μπορούν πλέον να συμμετάσχουνν στο διαγωνισμό. Οι επιτυχόντες θα μπορούν σε μεταγενέστερο χρόνο να αιτηθούν διορισμό. Αντίθετα οι αποτυχόντες για δύο χρόνια (έως τον επόμενο) δεν θα έχουν ούτε δικαίωμα αίτησης ούτε θα μπορούν να συμμετέχουν σε μελλοντικές προσλήψεις.

Διαφορές με τους παλαιότερους διαγωνισμούς

Οι μέχρι τώρα διαγωνισμοί πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ για το ελληνικό Δημόσιο είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό: Βασίζονταν στις γνώσεις (π.χ. ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, ειδικότητα Μαθηματικών κ.τ.ό.).

Σε αυτούς τους διαγωνισμούς επετύγχαναν όσοι γνώριζαν περισσότερα και καλύτερα το βασικό μάθημα της ειδικότητάς τους (π.χ. τα Μαθηματικά). Ήταν διαγωνισμοί γνώσεων.

Για τον επικείμενο διαγωνισμό πρόσληψης υπαλλήλων του Δημοσίου, ο νόμος προβλέπει δύο δοκιμασίες.

Η πρώτη δοκιμασία θα αφορά γνώσεις, τις οποίες πολλοί διαγωνιζόμενοι δεν κατέχουν διότι δεν ασχολήθηκαν στις πανεπιστημιακές σπουδές τους.

Η δεύτερη δοκιμασία θα βασίζεται στην ανίχνευση δεξιοτήτων. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει πλέον το Δημόσιο, ποιος έχει περισσότερες και ειδικές γνώσεις, αλλά αν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις γνώσεις επωφελώς στους Οργανισμούς και στις Υπηρεσίες όπου θα εργαστεί.

Γνωρίζουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια τα γραφεία Προσωπικού και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων εταιρειών (κυρίως πολυεθνικών) του αγγλοσαξονικού κόσμου χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και όχι τις γνώσεις ως απαραίτητο κριτήριο πρόσληψης. Τώρα το ελληνικό Δημόσιο εναρμονίζεται με αυτές τις τάσεις του εξωτερικού. Εδώ και λίγα χρόνια το έχουμε δει και στο Κυπριακό Δημόσιο (δες κυβερνητικές εξετάσεις).

Περιληπτικά για τα μαθήματα

Α) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1) Γλωσσικός συλλογισμός:

Έως τώρα οι υποψήφιοι εξετάζονταν στο αντικείμενο ‘’Λεκτικές δεξιότητες’’. Λεκτικές δεξιότητες εννοούμε την επικοινωνιακή επάρκεια σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα (ορθογραφία, γραμματική, συντακτικό, σημασίες, επίπεδο ύφους, κατανόηση κειμένου), που εξασκείται με κατάλληλες γλωσσικές ασκήσεις προς αποφυγή των συνηθισμένων λαθών που κάνουμε όλοι μας στην καθημερινή χρήση της γλώσσας. Στο Διαδίκτυο υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα τέτοιων ασκήσεων από παλαιότερους διαγωνισμούς. Με λίγα λόγια Λεκτικές Δεξιότητες = Γραμματική + Συντακτικό + Σημασία λέξεων + Συνήθη λάθη που κάνουμε όλοι στην καθημερινή χρήση της γλώσσας.

Οι μελλοντικές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν πλέον τον ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ. Γλωσσικός συλλογισμός είναι η αυστηρή μαθηματική σκέψη εκφρασμένη όχι (μόνο) με αριθμητικά σύμβολα, αλλά (κυρίως) με λέξεις και με στόχο την επίλυση εφαρμοσμένων, πρακτικών προβλημάτων, την άσκηση της παρατηρητικότητας και την ικανότητα εντοπισμού μιας κανονικότητας ανάμεσα σε στοιχεία όπου αυτή δεν είναι ίσως τόσο φανερή σε πρώτη ματιά, όπως σχέσεις, μοτίβα, αναλογίες, ταξινόμηση, ακολουθία, ανάλυση-σύνθεση, αιτία-αποτέλεσμα, μέρος-όλο, συμβολισμός, κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση, αποδεικτικά στοιχεία-συμπέρασμα, κριτική ικανότητα εφαρμοζόμενη σε διάφορες καταστάσεις κτλ. Με λίγα λόγια Γλωσσικός συλλογισμός = γλώσσα (και πραγματολογία, ψυχογλωσσολογία, κοινωνιογλωσσολογία) + λογική + κρίση

2) Αριθμητικός συλλογισμός: Με αριθμητικά προβλήματα οι εξεταστές προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις δεξιότητες των υποψηφίων. Ο αριθμητικός συλλογισμός δεν είναι πρακτική αριθμητική, δεν είναι Μαθηματικά. Είναι ένας άλλος τρόπος, μια άλλη μέθοδος ανίχνευσης δεξιοτήτων.
Με λίγα λόγια Αριθμητικός συλλογισμός = αριθμητική + λογική + ιδιαίτερες ικανότητες.

3) Εργασιακή αποτελεσματικότητα και δεξιότητες: εδώ οι εξεταστές θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αν οι υποψήφιοι έχουν αναλυτικές, κριτικές, συνθετικές δεξιότητες, καθώς και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο της εργασίας, ικανότητες για αποτελεσματική και ποιοτική εργασία. Και όχι μόνο. Παράδειγμα: αν υποθέσουμε ότι μας ερωτούν για τις αναλυτικές δεξιότητες δεν θα βοηθήσει η γνώση του συνόλου της θεωρίας περί αναλυτικών δεξιοτήτων, διότι οι εξεταστές και οι θεματοδότες θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αν οι διαγωνιζόμενοι έχουν αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες (skills).
Οι εξετάσεις δεν έχουν ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των εξετάσεων που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα στην Ελλάδα και των εξετάσεων οι οποίες θα διεξάγονται πλέον για την πρόσληψη στο Δημόσιο. Οι εξετάσεις πρόσληψης του Ελληνικού Δημοσίου προσομοιάζουν με τις εξετάσεις πρόσληψης του Ιδιωτικού τομέα και δη των μεγάλων πολυεθνικών. Μια έρευνα στο internet με τους όρους verbal reasoring, arithmetic reasoring,analytical skills θα πιστοποιήσει αυτά που λέμε παραπάνω.

Β) ΓΝΩΣΕΙΣ

Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά της δοκιμασίας των γνώσεων:

Το αντικείμενο των γνώσεων εξετάζεται και στο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ ως Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομικά. Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Μπόνια διαθέτουν πείρα 25 ετών με επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό επιπέδου μοναδικού στη χώρα μας (κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων, έμπειρους και πολύτροπους καθηγητές, με εξειδικευμένο συγγραφικό έργο, μεταδοτικότητα και ενσυναίσθηση). Κατά συνέπεια, και στο μάθημα των Γνώσεων του νέου Διαγωνισμού, τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Μπόνια είναι απολύτως έτοιμα να εξασφαλίσουν στους υποψηφίους τον μοναδικό πλέον τρόπο εισόδου τους στο ελληνικό Δημόσιο. Με ταχύρρυθμα προγράμματα, προσαρμοσμένα ακριβώς στα ζητούμενα του Διαγωνισμού και στις ανάγκες του κάθε υποψηφίου και με σημειώσεις που διαμορφώνονται διαδραστικά στη διάρκεια των μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις απορίες και τις δυσκολίες τους. Ως επιβεβαίωση των παραπάνω επισκεφτείτε το link Επιτυχόντες.

Η προετοιμασία στα Φροντιστήρια Μπόνια

Επί ένα και παραπάνω χρόνο μελετήσαμε τα χαρακτηριστικά του νέου Διαγωνισμού. Είμαστε περήφανοι, διότι μόνο εμείς μπορούμε να προετοιμάσουμε βάση των νέων απαιτήσεων του Διαγωνισμού που επίκειται. Καινοτομούμε, αφού προηγήθηκε εντατική συγκέντρωση και μελέτη της ανά τομέα συναφούς βιβλιογραφίας, κυρίως από τον διεθνή χώρο, αφού ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Η διοίκηση ευχαριστεί όλο το επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό, διότι φέραμε εις πέρας έναν άθλο. Μπορούμε πλέον κοιτάζοντας στα μάτια τους υποψηφίους να πούμε ότι η προετοιμασία σας σε εμάς είναι έγκυρη. Εμείς δεν θα διδάξουμε λεκτικές δεξιότητες. Δεν θα διδάξουμε Μαθηματικά. Δεν θα διδάξουμε διοίκηση επιχειρήσεων. Θα διδάξουμε αυτά που απαιτεί η προκήρυξη. Είναι πολύ εύκολο οι υποψήφιοι να επαληθεύσουν το γνήσιο βάζοντας στην αναζήτηση π.χ. του google όρους όπως verbal reasoning, numerical reasoning, κ.λπ., όπως και ανακαλώντας στη μνήμη τους αντίστοιχα βιώματά τους από εξετάσεις γλωσσομάθειας ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ όπως GMAT, GRE, SAT κ.τ.ό.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες

 • Εξέταση δεξιοτήτων
 • Εξέταση γνώσεων

Προσφέρεται ΕΝΑ (1) δοκιμαστικό μάθημα σε ΚΑΘΕ αντικείμενο.

Στείλτε μας το e-mail σας δηλώνοντας ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ενδιαφέρεστε και θα λάβετε κωδικούς αμέσως για την πρόσβασή σας στο e-learning.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα σε live χρόνο τις προγραμματισμένες μέρες και ώρες καθώς και σε μαγνητοσκοπημένη μορφή (χωρίς περιορισμό στην παρακολούθηση).

Οι σημειώσεις παρέχονται σε pdf είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα και μπορούν να αποθηκευτούν.

Μαθήματα και πρόγραμμα

 • ΟΛΑ
 • ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ
 • ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Γνώσεων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: κ.Αυγερινός Αλέξης Διδάκτωρ Νομικής Παν. Εδιμβούργου Απόφοιτος ΕΣΔΔΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 48 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18:00 - 21:00
ΤΜΗΜΑ: Απογευματινό Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: 400€

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Γνώσεων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: κ.Χατζηαποστόλου Θεόδωρος MSc Economic Methology LSE, MSc Διεθ.και Ευρωπαϊκή Οικονομία Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18:00 - 21:00
ΤΜΗΜΑ: Απογευματινό Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: 320€

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: θα ανακοινωθεί

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18:00 - 20:00
ΤΜΗΜΑ: Απογευματινό Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: 270€

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: θα ανακοινωθεί

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19:00 - 21:00
ΤΜΗΜΑ: Απογευματινό Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: 190€

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ: θα ανακοινωθεί

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19:00 - 21:00
ΤΜΗΜΑ: Απογευματινό Εξ Αποστάσεως
ΤΙΜΗ: 130€ (ΔΩΡΕΑΝ για όποιον παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 13 Μαίου 2024

Γνώσεων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 48 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18.00-21.00
ΤΜΗΜΑ: Αθήνα, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ: 440€

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ: Τετάρτη 15 ΜαΪου 2024

Γνώσεων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 36 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18.00-21.00
ΤΜΗΜΑ: Αθήνα, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ: 350€

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Θα Ανακοινωθεί

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19.00-21.00
ΤΜΗΜΑ: Αθήνα, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ: 290€

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Θα Ανακοινωθεί

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19.00-21.00
ΤΜΗΜΑ: Αθήνα, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ: 200€

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Θα Ανακοινωθεί

Δεξιοτήτων
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15 ώρες
ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19.00-21.00
ΤΜΗΜΑ: Αθήνα, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ: 150€ (ΔΩΡΕΑΝ για όποιον παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος)
 • Για όποιον παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ το συνολικό κόστος θα διαμορφωθεί στα 1.280 € από 1430€ – ΔΩΡΕΑΝ το μάθημα “εργασιακές δεξιότητες” για όποιον παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος.
 • Για όποιον παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ το συνολικό κόστος θα διαμορφωθεί στα 1.180 € από 1310 € – ΔΩΡΕΑΝ το μάθημα “εργασιακές δεξιότητες” για όποιον παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος.
 • Στο κόστος περιλαμβάνονται πλήρεις σημειώσεις για το κάθε αντικείμενο σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Μαθήματα για την κατηγορία ΔΕ θα ξεκινήσουν όταν βγει συγκεκριμένη ύλη.
 • Υποστηρίζεται δυνατότητα διεξαγωγής ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από Τράπεζα Θεμάτων ΔΩΡΕΑΝ για όποιον παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος (για όποιον ΔΕΝ παρακολουθήσει το σύνολο του προγράμματος το κόστος ανέρχεται στα 300€).

Γνωρίστε τους διδάσκοντες

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ

Ελένη Παπαδοπούλου

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Γιάννης Παπαδόπουλος

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Γιάννης Παπαδόπουλος

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Ελένη Παπαδοπούλου

Lorem Ipsum

Τίτλος Σπουδών

Lorem Ipsum

Διδακτική Εμπειρία

15 Χρόνια

Μαθήματα που διδάσκει

 • Lesson1
 • Lesson2
 • Lesson3
 • Lesson4

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τον στόχο σας!

Συμπληρώστε το email σας και ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε, όταν ανοίξει ο διαγωνισμός του ενδιαφέροντός σας.