Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Στάδια Διαδικασίας

 

1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη Μονίμων Αξιωμα-τικών στην ΠΑ διεξάγεται κατά τα εξής στάδια:

α. Προκήρυξη διαγωνισμού, η οποία περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1

β. Έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Κατά το εν λόγω στάδιο:

(1) Κατατίθενται τα δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους εντός της ...

Σελίδα 3 από 12

Εγγραφείτε στο Newsletter μας