Αθήνα

Τ: 210 - 38 00 777 Τ: 210 - 33 02 467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 - 28 02 30 

Πληροφορίες και Ύλη

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 14/03/2018 και αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ν.3404/2005 (Α΄ 260) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. Την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185) «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. Οι §§1 και 2 της Υ.Α. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 (Β΄ 1758/05-12-2006) Υ.Α., οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με το Φ2/1350/Β3/8.1.2014 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ 4. Η Υ.Α. 92983/Ζ1/11-06-2015 (1329 Β΄) «Τροποποίηση της αρ. Φ.1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) υπουργική απόφαση «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης……….. 5. Η Υ.Α. Φ.253/155439/Β6/2009 (2544 Β΄) «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 6. Η Φ.251/73238/Α5/08-05-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, «Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» αποφάσισε σε ό,τι αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Ψυχολογίας για το ακαδ.έτος 2018-2019, τα κατωτέρω:

1. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ 18 (ΔΕΚΑΟΚΤΩ) ( 146 X 12% = 17,52 = 18) Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 1 «Ποσοστά - Κατηγορίες κατατασσομένων»: §1 «Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» §3. «Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο ποσοστό των κατατάξεων έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα». Φ.253.1/50607/Α5 (Β΄ 1123/27-03-2018) «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2018- 2019» - Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ψυχολογίας – 146.

2. ΩΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟ 1Ο (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ) Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων» §2. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης

 

3. ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία

2. Μεθοδολογία Έρευνας

3. Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων» §1.Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα

 

4. Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2 «Γενικά Θέματα Κατατάξεων» Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Θεματικές Ενότητες 1. Ιστορική και επιστημολογική προσέγγιση της Κοινωνικής Ψυχολογίας 2. Κλασσικές θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας: της ισορροπίας, της κοινωνικής σύγκρισης, της γνωστικής ασυμφωνίας, της ψυχολογικής αναδραστικότητας, της κοινωνικής απόδοσης 3. Κοινωνική νόηση, κοινωνική σκέψη, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνική μνήμη, ιδεολογία 4. Εαυτός και ταυτότητα 5. Στάσεις, πειθώ, αλλαγή στάσεων 6. Κοινωνική επιρροή 7. Κοινωνικά στερεότυπα, προκατάληψη, διακρίσεις, διομαδική συμπεριφορά και διομαδικές σχέσεις 8. Διαπροσωπική έλξη και διαπροσωπικές σχέσεις 9. Εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογίας στο χώρο του πολιτισμού, της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομίας, των οργανισμών και της πολιτικής.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Baron R., Branscomde N., Byrne D. (2012). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος 2. Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 3. Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg 4. Lippa, R. (2003). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Παρίκος 5. Martin, R., & Hewstone, M. (2001). Μειονοτική επιρροή και καινοτομία. Αθήνα: Πεδίο 6. Mαντόγλου, Ά. (2010). Κοινωνική μνήμη, κοινωνική λήθη, έκδηλες και λανθάνουσες μορφές κοινωνικής σκέψης. Αθήνα: Πεδίο 7. Γαρδικιώτης, Α. (2008). Κοινωνική επιρροή, επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των θεωριών. Αθήνα: Gutenberg 8. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία: εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω 9. Κορδούτης, Π. & Παυλόπουλος, Β. (2011). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία, πολιτισμός, μετανάστευση, οργανισμοί, υγεία-πρόληψη, στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα: Διάδραση 10. Παπαστάμου, Στ (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Β’: Η Παράδοση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 11. Παπαστάμου, Στ. (2008). Εισαγωγή στην Κοινωνική ψυχολογία. Τόμος Α’: Επιστημολογικοί προβληματισμοί και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο 12. Παπαστάμου, Στ., Προδρομίτη, Γ., & Παυλόπουλου (2010). Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανακρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Πεδίο 13. Χρυσοχόου, Ξ. (2011). Πολυπολιτισμική πραγματικότητα: οι κοινωνιοψυχολογικοί προσδιορισμοί της πολιτισμικής πολλαπλότητας. Αθήνα: Πεδίο14. Μαντόγλου, Α., Μελέτη, Κ., 2013 Επιστημονικός Λόγος περί κοινωνικών αναπαραστάσεων και ιδεολογιών. Αθήνα: Παπαζήση

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Θεματικές Ενότητες 1. Δημιουργία ερευνητικών υποθέσεων και ερωτημάτων 2. Σύσταση Ερευνητικής ομάδας 3. Κατηγορίες μεταβλητών, λειτουργικός ορισμός, ζητήματα μέτρησης, ερευνητικά πλαίσια. 4. Διαφορετικά είδη αξιοπιστίας και εγκυρότητας 5. Η παρατήρηση: η συμμετοχική παρατήρηση, η άμεση παρατήρηση, η συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο. 6. Ο πειραματισμός: πειραματική μέθοδος, πειραματικοί σχεδιασμοί (μεταξύ ομάδων, εντός ομάδας), οιονεί πειράματα, παραγοντικοί σχεδιασμοί, χρονολογική σειρά, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. 7. Ζητήματα δειγματοληψίας 8. Φιλοσοφικές βάσεις της ερευνητικής διαδικασίας (ιδεαλισμός, ρεαλισμός, κτλ). 9. Φιλοσοφικά μοντέλα και μέθοδοι έρευνας (εμπειρισμός, δομισμός κτλ). 10. Ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (συνέντευξη, ποιοτικά μοντέλα ανάλυσης κτλ) 11. Σύσταση ομάδων ελέγχου. 12. Ανάλυση περίπτωσης. 13. Ζητήματα δεοντολογίας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Grawitz, M.(2006). Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών, Τόμος Α & Β (Επιμ. Γ. Κατερέλος). Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας. 2. Robson C. (2007), H έρευνα του πραγματικού κόσμου, Αθήνα: εκδ. Gutenberg (Μιχαλοπούλου Κ. επιμ.) 3. Babbie E. (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Αθήνα: εκδ. Κριτική (Ζαφειρόπουλος Κ. επιμ.) 4. Σταλίκας, Α., Ρούσση, Π., &Τριλίβα, Σ. (2012). Τα Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: Πεδίο. 5. Christensen, L.B. (2007). H πειραματική μέθοδος στην επιστημονική έρευνα. (Επιμ. Μ. Ντάβου). Αθήνα: Παπαζήση. 6. Σταλίκας, Α. (2011). Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία. Αθήνα: Τόπος 7. Hock, R. (2009). 40 μελέτες που άλλαξαν την ψυχολογία.Αθήνα: Τόπος

 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Θεματικές ενότητες 1. Θεωρητικά μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία 2. Αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας στην κλινική ψυχολογία 3. Η συνέντευξη στην κλινική ψυχολογία 4. Ψυχομετρική αξιοπιστία και εγκυρότητα 5. Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική: Ψυχαναλυτική προσέγγιση, Συμπεριφοριστική προσέγγιση, Γνωσιακή προσέγγιση, Προσωποκεντρική προσέγγιση 6. Προκαλούμενη συμπεριφορά στην κλινική πρακτική 7. Συντελεστική συμπεριφορά στην κλινική πρακτική 8. Ο κλινικός ψυχολόγος στα πλαίσια του γενικού νοσοκομείου, του ψυχιατρικού νοσοκομείου, των κέντρων απεξάρτησης από ουσίες, των κοινοτικών κέντρων ψυχικής υγείας, των καταστημάτων κράτησης. 9. Ψυχοπαθολογία

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. L. Heiden & M. Hersen (2011) Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 2. P. Bennett (2010) Κλινική ψυχολογία και ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 3. Γ. Ποταμιάνος & Φ. Αναγνωστόπουλος (Επιμ.) (2012) Προσωπικότητα: Θεωρίες, κλινική πρακτική & έρευνα (2η βελτ. έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 4. Ρ. Mέλλον (2013) Ψυχολογία της συμπεριφοράς (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 5. Ρ. Μέλλον (2010) Κλινική ψυχομετρία. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. 6. Γ.Ποταμιάνος & Φ.Αναγνωστόπουλος (Επιμ.) (2011) Κλινική ψυχολογία στην πράξη: Όψεις της Ελληνικής πραγματικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

5. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι (Κ.Μ.6002) 2.Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ (Κ.Μ.6012) 3.Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Ψυχολογία Ι (ΚΜ.6119) 4.Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι (Κ.Μ. 6043)

6. Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Γ.Σ. της 17.6.2009, στους επιτυχόντες επιτρέπεται “Η εφάπαξ κατάθεση αίτησης περί αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη φοίτηση από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, με επισύναψη του περιεχομένου των μαθημάτων, μέσα στον πρώτο χρόνο από την εγγραφή τους”. Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 2, §9 «Απαλλαγή από μαθήματα» Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1 – 15 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018 Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 3, Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων §1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους

 

8. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 3, Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων

 

9. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Υ.Α. Φ1/192329/Β3, Άρθρο 3, Δικαιολογητικά – Χρόνος διενέργειας εξετάσεων §3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος

 

13. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, και εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση 1. Θα εισέλθουν στην αίθουσα εξέτασης την ίδια ώρα που θα εισέλθουν και οι λοιποί υποψήφιοι. 2. Θα τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη κόλλα εξετάσεων στην οποία θα αναγράψουν τα ατομικά τους στοιχεία (αν αδυνατούν από μόνοι τους, θα βοηθηθούν από τους επιτηρητές). Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών στοιχείων, αυτά θα καλυφθούν από τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμη η κόλλα εξετάσεων. 3. Ο υπεύθυνος Καθηγητής θα μεριμνήσει για τη διανομή αντιγράφου των θεμάτων σε κάθε εξεταζόμενο, οπότε θα αρχίσει και ο χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους υποψήφιους αυτούς, από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόμενοι μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή έχουν οι επιτηρητές. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η ευθύνη αυτή βαρύνει την επιτροπή. Η αρμοδιότητα τυχόν επιβολής στους εξεταζομένους των προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών ανήκει στην Επιτροπή Εξέτασης, στην οποία αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα ήθελε ανακύψει. 4. Στους εξεταζόμενους παρέχεται ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν. 5. Όταν είναι έτοιμοι, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά οι δύο βαθμολογητές και ο αναβαθμολογητής, και ο Πρόεδρος ή ο γραμματέας της επιτροπής, ή και οι δύο. 6. Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής, και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής. 7. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του παραδίδει το τετράδιο στον Πρόεδρο ή στον γραμματέα της Επιτροπής και αποχωρεί από την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο. 8. Ο πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει αμέσως, και πριν την είσοδο άλλου εξεταζόμενου, το τετράδιο στον πρώτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει το βαθμό που έδωσε στον εξετασθέντα. Στη συνέχεια ο πρώτος βαθμολογητής παραδίδει το γραπτό στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, ο οποίος, αφού επικαλύψει με αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, δίνει το γραπτό στο δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο. 9. Μετά την παράδοση του γραπτού από τον δεύτερο βαθμολογητή, ο πρόεδρος ή ο γραμματέας αποκαλύπτει το βαθμό του πρώτου και εφόσον υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη των έξι(6) μονάδων, επικαλύπτει τους βαθμούς και των δύο βαθμολογητών και παραδίδει το γραπτό στον αναβαθμολογητή για την προβλεπόμενη αναβαθμολόγηση. Απαγορεύεται κατηγορηματικά να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία με ευθύ ή έμμεσο τρόπο στον εξεταζόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία του εξεταζόμενου. Αυτονόητο είναι επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός των επιτηρητών, των μελών της επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε όλα τα συνημμένα

yyyZyyyyyyyyyyyyyZyyyyyyyyyyZyyyyyyyyZyy.yyyyyZ2018-2019.pdf

Εγγραφείτε στο Newsletter μας