Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

ΥΛΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018-2019

Κατατακτήριες τμήματος προσχολικης αγωγής 2018-2019

 

Απόφαση για την κατάταξη στο Τμήμα πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων Ανωτ.Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, κατά το ακαδ. έτος 2018-2019 (συνεδρίαση Συνέλευσης 19-4-2018)

 

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Α.Π.Η. αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Κατατάσσονται στο Τμήμα οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος. Το εξάμηνο κατάταξης για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, ορίζεται το τρίτο (Γ΄) και για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών το πρώτο (Α΄). 2. Ο τρόπος κατάταξης για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων είναι η γραπτή εξέταση σε τρία μαθήματα. 3. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους για όλες τις κατηγορίες των κατατασσόμενων πτυχιούχων είναι τα ακόλουθα:

 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ύλη 

Αναπτυξιακή ψυχολογία: Αντικείμενο, Ζητήματα Προβληματισμού, Μέθοδος

 Θεωρίες για την ανάπτυξη

 Κληρονομικότητα και περιβάλλον

 Προγεννητική ανάπτυξη

 Ανάπτυξη κατά τη βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία: σωματική, γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη Βιβλιογραφία 1. Feldman, R.S. (2009). Εξελικτική ψυχολογία: Δια βίου ανάπτυξη. Τόμος Α. Αθήνα: Δαρδανός. 2. Salkind, N. (2006/ 2011). Εισαγωγή στις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. Αθήνα: Πατάκης

 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

Ύλη

Παιδαγωγοί:

 Comenius

 Rousseau

 Pestalozzi

 Froebel

 Dewey

 Cousinet

 Freinet

 Montessori

 Neil

 Freire

– Κριτική Παιδαγωγική Επιστήμες Αγωγής-Εκπαίδευσης

 Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των Επιστημών της Αγωγής

 Από την Παιδαγωγική στις Επιστήμες της Αγωγής

 Ψυχολογία της Εκπαίδευσης

 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

 Ιστορία της Εκπαίδευσης

 Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική

 Διδακτική:

Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία

 

Βιβλιογραφία

1. Houssaye J., (επ.),(2000), Δεκαπέντε Παιδαγωγοί, Αθήνα: Μεταίχμιο. 2. Reble A.,(1996), Ιστορία της Παιδαγωγικής, Aθήνα: Παπαδήμας. Κυρίως: Η συμβολή του Διαφωτισμού στη διαμόρφωση των σύγχρονων παιδαγωγικών ρευμάτων. 3. Mialaret G. (επ.), (2008), Επιστήμες της εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου, Αθήνα: Μεταίχμιο. 4. Edwards C et als (2001), Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, (Κουτσουβάνου Ε., επιμ), Αθήνα: Πατάκης. 5. Χρυσαφίδης, Κ. (1994), Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg 6. Γούναρη, Π. & Γρόλλιος, Γ. (επ.) (2010). Κριτική Παιδαγωγική, μια συλλογή κειμένων. Αθήνα: Gutenberg. 7. Vandenbroech M., (2004), Με τη ματιά του Γέτι, Η καλλιέργεια του σεβασμού του "άλλου" στην εκπαίδευση, Αθήνα: Νήσος

 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ύλη

 Η κοινωνιολογία και το αντικείμενό της.

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης.

 Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση: ερευνητικά δεδομένα και θεωρητικές ερμηνείες.

 Μικρο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Βιβλιογραφία

1. Φραγκουδάκη, Α.(1985), Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης-Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Αθήνα, εκδ. Παπαζήση. 2. Giddens, A. (1989), Εισαγωγή στην κοινωνιολογία, Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας. 3. Λάμνιας Κ., (2002), Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση. Διακριτικές προσεγγίσεις, Αθήνα, εκδ.Μεταίχμιο. 4. M.Hugues &C.J.Kroehler (2007) Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες, Αθήνα, εκδ.Κριτική.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία στο γραφείο 2 (∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ώρες 11.00-13.00) από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 .

 

Δείτε όλα τα συνημμένα

yyy-yyyyyyyyyyyyy-yyyyyyyyy-yyyy.-yyyyy-2018-2019.pdf

Εγγραφείτε στο Newsletter μας