Προκήρυξη διαγωνισμού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) (ΦΕΚ)

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Προκήρυξη διαγωνισμού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) (ΦΕΚ)

Προκήρυξη διαγωνισμού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) (ΦΕΚ)

Έναρξη μαθημάτων ΝΣΚ Παρασκευή 1/12/2023!

Προκηρύχθηκαν 38 κενές οργανικές θέσεις Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ως έναρξη του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 1η Μαρτίου του 2024.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι:
α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς που
δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέ-
πεται από ειδικό νόμο, β) ήταν ή είναι δικηγόροι ή είναι
δικαστικοί λειτουργοί, γ) έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος
και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, όπως
αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 37 του ν. 4831/2021, δ) έχουν άριστη γνώση της
αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής
γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10
του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) και ii) στο πρόσωπό τους δεν
συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 38
του ν. 4831/2021.

Δείτε όλο το ΦΕΚ εδώ