Θέματα Αγγλικών 2017 με απαντήσεις -Διοικητική κατεύθυνση

Ε.Σ.ΔΙ.Λ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017 (24ης ΣΕΙΡΑΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Παρακαλώ μεταφράστε στα ελληνικά :

A. Law-making in the environmental field now includes a large number of UN resolutions and declarations, starting with the 1972 Stockholm Declaration on the Human Environment, and more recently the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, the significance of which will become fully apparent in subsequent chapters. The importance of such instruments or enunciations of principles is that they authorize, even if they do not oblige, states to act upon the basis of the principles concerned; they are, to put it another way, ‘directly enforceable in interstate relations’, and potentially of significant law-making effect, even though they will often require further elaboration through treaties or state practice.

[Παρακαλώ μεταφράστε στα αγγλικά : ]

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να προασπίσει ανθρωπιστικές και προοδευτικές αξίες και να διασφαλίσει ότι η ανθρωπότητα θα είναι ωφελημένη και όχι θύμα των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται σήμερα στον πλανήτη. Οι ανάγκες των λαών δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν μόνο από τις δυνάμεις της αγοράς ούτε από τη μονομερή δράση της κάθε χώρας. Η ΕΕ λοιπόν προβάλ[λ]ει μια ανθρωπιστική θεώρηση και ένα κοινωνικό πρότυπο έχοντας την υποστήριξη της τεράστιας πλειοψηφίας των πολιτών της. Οι Ευρωπαίοι διαφυλάσσουν την πλούσια κληρονομιά των αξιών της, όπως η αφοσίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η δίκαιη κατανομή των καρπών της οικονομικής ανάπτυξης και ο αρμονικός συνδυασμός της παράδοσης με την πρόοδο.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

A. Η νομοθέτηση στο περιβαλλοντικό πεδίο περιλαμβάνει πλέον μεγάλο αριθμό ψηφισμάτων και διακηρύξεων του ΟΗΕ, αρχής γενομένης από τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης του 1972 για το Ανθρώπινο Περιβάλλον και, πιο πρόσφατα, τη Διακήρυξη του Ρίο του 1992 για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η σημασία των οποίων θα καταστεί πλήρως φανερή σε επόμενα κεφάλαια. Η σπουδαιότητα τέτοιων οργάνων ή διατυπώσεων αρχών είναι ότι εξουσιοδοτούν, ακόμη και αν δεν υποχρεώνουν, τα κράτη να ενεργούν επί τη βάσει των εν λόγω αρχών. Για να το θέσουμε διαφορετικά, είναι «άμεσα εκτελεστές στις διακρατικές σχέσεις» και δυνητικά σημαντικού νομοθετικού αποτελέσματος, ακόμη και αν συνήθως θα απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία μέσω συνθηκών ή κρατικής πρακτικής.

[Το θέμα αυτό προέρχεται από την έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Europe in 12 Lessons” του Pascal Fontaine, 2010, Κεφάλαιο VI «Αξίες», από την ελληνική έκδοση του οποίου προσαρμόζουμε ―αντιστρόφως, τώρα― την αγγλική μετάφραση με βάση το ελληνικό κείμενο που δόθηκε, ώστε να είναι σε απόλυτη αντιστοιχία : ]

The EU wishes to defend humanitarian and progressive values, and ensure that humankind is the beneficiary, rather than the victim, of the great global changes that are taking place. The needs of peoples cannot be met simply by market forces, or by individual countries taking unilateral action. So the EU stands for a view of humanity and a model of society that the great majority of its citizens support. Europeans cherish its rich heritage of values, which includes respect for human rights, social solidarity, free enterprise, a fair distribution of the fruits of economic growth, [...] and a harmonious blend of tradition and progress.

Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,
M.St., D.Phil. [Oxon.],
φιλόλογος - μεταφραστής

Φόρμα επικοινωνίας
Όνοματεπώνυμο
E-mail
Θέμα
Κείμενο

Εγγραφείτε στο Newsletter μας