Αθήνα

 Τ: 2103800777 Τ: 2103302467

Θεσσαλονίκη

Τ: 2310280230

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως

 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΣΚΩΝ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 Ποινικό 

(•Στοιχεία Ποινικού Δικαίου

•Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

•Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικου Δικαίου)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 52 ώρες

 

 Δημοπούλου Αναστασία

Phd

        επόμενο μάθημα

Τετάρτη 26 Aυγούστου (18:30 - 21:30)

κάθε Τετάρτη 

 Λεκτικές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 26 ώρες

 

 Δρ. Νικόλαος  Κ. Πετρόπουλος M.St.,D. Phil [Oxon.], φιλόλογος - μεταφραστής

    επόμενο  μάθημα

 Παρασκευή 28 Αυγούστου

(18:00 - 21:00)

κάθε Παρασκευή 

Συνολικό κόστος :780€

Η πρώτη εβδομάδα μαθημάτων είναι δοκιμαστική (χωρίς εγγραφή ή προκαταβολή).

Η προκήρυξη αφορά όσους δεν  έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο ) έτος της ηλικίας τους την 31η ∆εκεµβρίου του έτους λήξης της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από 15 Σεπτεµβρίου έως 04 ∆εκεµβρίου 2020.

Τα εξεταστέα µαθήµατα καθορίζονται ως εξής: (1) Λεκτικές ∆εξιότητες και Κατανόηση Κειµένου (2) Στοιχεία Ποινικού ∆ικαίου (3) Στοιχεία Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (4) Στοιχεία Στρατιωτικού Ποινικού ∆ικαίου.

Για τις ημερομηνίες 24/7 έως 20/8 για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλώ να αποστείλλετε mail. 

Δείτε όλα τα συνημμένα

Προκήρυξη

Εγγραφείτε στο Newsletter μας