Τροποποίηση του νόμου για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Τροποποίηση του νόμου για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό

Τροποποίηση του νόμου για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό

Άρθρο 40

Δομή γραπτού διαγωνισμού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Τροποποίηση

παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4765/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί της δομής και του περιεχομένου του

πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, η φράση «α) εξέταση γνώσεων, β) δοκιμασία δεξιοτήτων

και εργασιακής αποτελεσματικότητας» αντικαθίσταται από τη φράση «α) δοκιμασία δεξιοτήτων

και εργασιακής αποτελεσματικότητας ή β) εξέταση γνώσεων ή γ) συνδυασμό των περ. α) και β)»

και η παρ. 1 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου

προσωπικού  και  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου

κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει:

α)  δοκιμασία  δεξιοτήτων  και  εργασιακής  αποτελεσματικότητας  ή  β)  εξέταση  γνώσεων  ή  γ)

συνδυασμό των περ. α) και β).».