Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  1ΓΒ/2023 (ΦΕΚ)

Home » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  1ΓΒ/2023 (ΦΕΚ)

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  1ΓΒ/2023 (ΦΕΚ)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΒ/2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΒ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα μίας (141) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Οι υποψήφιοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (92 θέσεις) και οι υποψήφιοι του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (A.F.I.S.O- Aerodrome Flight Information Service Officers) (9 θέσεις) θα τύχουν ειδικής πρακτικής δοκιμασίας (γραπτή εξέταση και ορθοφωνία).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 28 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά το Φ.Ε.Κ. 24/9.08.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.

Πηγή: www.asep.gr